Warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W KONFERENCJI

Rozdział 1.
Definicje

Ilekroć w niniejszych Ogólnych Warunkach występują poniżej zdefiniowane  pojęcia należy je rozumieć w sposób następujący:
Organizator – Gabinet rehabilitacji Fizjo4life Michał Dachowski Jagiellońska 4 03-721 Warszawa NIP 1132568602 REGON 145563570
Zamawiający – osoba fizyczna nie będąca konsumentem w rozumieniu art.  22¹ Kodeksu cywilnego, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca  osobowości prawnej, zawierająca z Organizatorem umowę o świadczenie usług  szkoleniowych, na zasadach określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach oraz w  zgłoszeniu uczestnictwa w Konferencji.
Uczestnik –  uczestniczący w  Konferencji:  Zamawiający będący osobą  fizyczną lub osoba fizyczna wskazana przez Zamawiającego w formularzu  zgłoszenia.
Konferencja – organizowana lub współorganizowana przez Organizatora:  konferencja, kongres, zjazd, szkolenie   lub inne przedsięwzięcie o podobnym charakterze.

Rozdział 2.
Zgłoszenie

Warunkiem zgłoszenia udziału w Konferencji jest  przesłanie Organizatorowi przez Zamawiającego – w postaci elektronicznej w sposób podany na stronie www.ifm-summit.pl

 1. wypełnionego formularza zgłoszenia.
 2. Złożenie formularza zgłoszenia  jest równoznaczne z akceptacją przez Zamawiającego  warunków udziału w Konferencji, wynikających z zamówienia oraz niniejszych  Ogólnych Warunków.

Rozdział 3.
Płatność i wpisanie na listę uczestników

 1. Płatności można dokonać poprzez:
  1. płatność on-line
  2. płatność na podstawie faktury pro-forma, wysyłanej na adres mailowy, podany przez zamawiającego w formularzu zamówienia
   • W ciągu 2 dni roboczych od doręczenia Organizatorowi  formularza zgłoszenia, Organizator za pośrednictwem e-maila  potwierdzi Zamawiającemu otrzymanie  zgłoszenia oraz przekaże mu informacje niezbędne do dokonania zapłaty (m.in. nr rachunku bankowego, tytuł wpłaty, kwotę).
 2. Z chwilą potwierdzenia  przez Organizatora otrzymania zgłoszenia następuje  zawarcie wiążącej umowy pomiędzy Zamawiającym  a Organizatorem.
 3. W przypadku płatności on-line, płatność następuje w momencie złożenia zamówienia.
 4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania wpłaty w terminie 7 dni od  momentu otrzymania od Organizatora potwierdzenia zgłoszenia udziału w  Konferencji.  W przypadku zgłoszeń  złożonych  później jak 9 dni przed terminem rozpoczęcia   Konferencji,   płatności należy dokonać nie później niż 2 dni przed jej rozpoczęciem.
 5. Organizatorowi, w terminie do dnia rozpoczęcia Konferencji,   przysługuje  prawo odstąpienia od umowy, w przypadku nie   dokonania przez Zamawiającego zapłaty w terminie powołanym w pkt 3.
 6. Wpisanie na listę uczestników Konferencji następuje po  zarejestrowaniu wpłaty przez Organizatora.
 7. W ciągu 7 dni od zarejestrowania wpłaty, Zamawiający  otrzyma fakturę VAT. Zamawiający upoważnia Organizatora do wystawienia faktury VAT bez składania  podpisu przez Zamawiającego lub osobę przez niego  upoważnioną. Faktura zostanie  wysłana wyłącznie e-mailem na adres wskazany w  formularzu zgłoszeniowym.
 8. Po wpisaniu na listę uczestników, jednak niż później  niż 5 dni przed terminem Konferencji, Zamawiający otrzyma „Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa”, zawierające m.in. dane o miejscu i  programie Konferencji.
 9. Organizatorowi, w  terminie do dnia rozpoczęcia Konferencji,   przysługuje prawo jej odwołania (odstąpienie od umowy) w szczególności  w razie niemożliwości przeprowadzenia  Konferencji z przyczyn niezależnych od  Organizatora, w tym w zwłaszcza w przypadku nieotrzymania minimalnej liczby   zgłoszeń.
 10. W przypadku  odwołania Konferencji, Organizator może zaproponować Zamawiającemu  udział w Konferencji  w innym terminie. Jeżeli  Organizator nie zaproponuje innego terminu Konferencji lub termin ten nie  zostanie zaakceptowany przez Zamawiającego,   kwota wpłacona przez Zamawiającego na konto Organizatora zostanie  zwrócona najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od planowanej daty rozpoczęcia Konferencji,  na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
 11. W przypadku  odwołania Konferencji, Zamawiającemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych  kosztów przejazdu, rezerwacji  hotelowych i innych kosztów, związanych z  udziałem w Konferencji z wyjątkiem zwrotu uiszczonej na rzecz Organizatora  opłaty za uczestnictwo w Konferencji.

Rozdział 4.
Rezygnacja z udziału w Konferencji

 1. Dla ważności oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z  udziału w Konferencji (odstąpienie od umowy) wymagane jest zachowanie formy  pisemnej  i jego doręczenie  do Organizatora listownie, za pośrednictwem  faxu lub poczty elektronicznej.
 2. Doręczenie pisemnego oświadczenia o rezygnacji nie  później niż  30 dni przed terminem rozpoczęcia   Konferencji nie pociąga za  sobą żadnych obciążeń finansowych (decyduje  data wpływu pisma do Organizatora).
 3. W przypadku doręczenia pisemnego oświadczenia o rezygnacji między 29 a 15 dniem przed terminem  rozpoczęcia Konferencji, Organizatorowi   przysługuje 50% opłaty za Konferencję. W  przypadku doręczenia  pisemnego oświadczenia o rezygnacji w terminie późniejszym niż 15 dni przed  terminem rozpoczęcia Konferencji lub w  przypadku  nieprzybycia Uczestnika na Konferencję, bez wcześniejszego  oświadczenia  Zamawiającego o rezygnacji, Organizatorowi przysługuje  opłata za Konferencję w  pełnej wysokości. Zamawiający wyraża zgodę na poniesienie ww. kosztów.
 4. W przypadku braku możliwości udziału w Konferencji z  przyczyn niezależnych od Uczestnika, Organizator dopuszcza możliwość udziału w  Konferencji innego Uczestnika wskazanego przez Zamawiającego.  Wskazanie przez  Zamawiającego innego Uczestnika Konferencji wymaga formy pisemnej (e-mail) i powinno być dostarczone do Organizatora nie później niż 4 dni robocze przed  Konferencją.

Rozdział 5.
Informacje dodatkowe

 1. Każdy Uczestnik na miejscu Konferencji otrzymuje  pakiet  konferencyjny.
 2. Każdy Uczestnik otrzymuje po Konferencji imienny  certyfikat potwierdzający udział w Konferencji.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania  modyfikacji programu Konferencji lub zmiany prelegenta, w merytorycznie lub losowo uzasadnionych przypadkach.
 4. Organizator dopuszcza możliwość organizacji  Konferencji na zasadach odmiennych od określonych w niniejszych Ogólnych Warunkach. W takim przypadku wiążące są warunki uzgodnione pomiędzy Organizatorem  i  Zamawiającym, a niniejsze Ogólne Warunki wiążą strony w takim zakresie, w jakim  nie pozostają w sprzeczności z tymi uzgodnieniami.
 5. Organizator  oświadcza, że materiały udostępniane Uczestnikom  podczas Konferencji są objęte  ochroną prawa autorskiego. Zamawiający  i/lub Uczestnik ma prawo do korzystania  z nich jedynie w ramach  dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie,  zwielokrotnianie, rozpowszechnianie i inne formy korzystania z tych materiałów   wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

Rozdział 6.
   Reklamacje

 1. Każdy Zamawiający ma prawo do składania reklamacji  dotyczących Konferencji w terminie 5 dni roboczych od daty zakończenia Konferencji.
 2. Reklamacje należy przekazywać w formie pisemnej,  listem  poleconym albo e-mailem na adres Organizatora.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od dnia  jej  otrzymania przez Organizatora.
 4. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne będzie  wymagało dodatkowych czynności wyjaśniających (konsultacje prawne, opinie  zewnętrznych podmiotów) czas rozpatrywania reklamacji może ulec wydłużeniu.
 5. Powiadomienie o rozstrzygnięciu reklamacji nastąpi w  formie pisemnej – listownie lub za pomocą poczty e-mail.
 6. Reklamacje złożone po przekroczeniu terminu o którym  mowa w pkt. 1 pozostaną bez rozpatrzenia.

 

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe

 1. Niniejsze Ogólne Warunki Udziału w Konferencjach  Medycznych stanowią integralną część zamówienia, zgodnie z art. 384 Kodeksu cywilnego.
 2. Ewentualne spory wynikające z umów zawartych w oparciu  o niniejsze Ogólne Warunki rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator jest uprawniony do  wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w każdym czasie, z tym   zastrzeżeniem, że zachowane są prawa Zamawiającego wynikające z tej wersji  Ogólnych Warunków, które obowiązywały w chwili otrzymania  przez Zamawiającego  potwierdzenia  złożenia zamówienia.
 4. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z  niniejszym regulaminem, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:

Gabinet rehabilitacji Fizjo4life Michał Dachowski

Jagiellońska 4 03-721 Warszawa
e-mail: kontakt@ifm-summit.pl